torsdag 14 april 2011

Abilivism (Svensk version)

Abilivismen är en personlig och politisk filosofi med det kapabla livet i centrum. Pluralism och liberalism finns med i filosofin som viktiga men underordnade moment.

Viktigast av allt är livet. Livet är basen för alla värden och alla värden är en del av livet.

Livet fortgår inte alldeles av sig själv. Människor måste slå vakt om och utveckla livets grundförutsättningar. Vi vill alla växa och utvecklas som människor och torde också alla se ett behov av att samhället utvecklas.

Frihet och mångfald är viktigt för att samhället skall överleva och för att det skall kunna erbjuda goda liv i nuet och i framtiden.

Innebörden av ett gott liv kan en och annan politiker vilja överlåta åt den enskilde medborgaren att besluta om, men i praktiken låter sig detta inte i någon högre grad göras. Våra liv påverkar i alldeles för hög grad varandra. Därför är det högst önskvärt att vi har tillgång till goda teorier om det goda livet.

Filosofer har i årtusenden försökt bidra med sådana teorier om det goda livet, utan väldigt lyckade resultat. Psykologer har också försökt skapa och underbygga teorier om det goda livet, utan att vara alldeles lyckosamma.

Det är säkert inte helt enkelt att leda några teorier om det goda livet i bevis, men det bör vara ganska enkelt att formulera teorier som de flesta har lätt att acceptera.

Rent biologiskt har vi en stor mängd instinkter och drifter som inte syftar till något annat än att vi som individer och som art skall överleva. Rent psykologiskt förefaller det troligt eller åtminstone möjligt att vi har vissa mer centrala målsättningar som ger oss skäl att vilja överleva och att föra människosläktet vidare. Utan några mer överordnade målsättningar vore vi utelämnade till våra många instinkter och drifter, vilket sannolikt inte är särskilt lyckat i den komplexa värld vi numera lever i. Våra instinkter och drifter har formats under väldigt annorlunda omständigheter än de vi nu lever i och är därför inte i sig själva väldigt väl anpassade till våra nuvarande levnadsomständigheter. Och om vi är dåligt anpassade till våra innevarande levnadsomständigheter så kan våra liv bli både frustrerande och korta.

Det finns några viktiga iakttagelser att göra. För det första finns det skäl att skilja mellan reptilhjärna, däggdjurshjärna och sapienshjärna. I reptilhjärnan finns våra mest grundläggande drifter att äta, dricka, reglera kroppstemperaturen, jaga, fly och ha sex. I däggdjurshjärnan finns alla våra sociala impulser. I sapienshjärnan finns vår förmåga att tillägna oss kunskaper av allehanda slag och att optimera våra beteenden för att de skall tjäna våra målsättningar.

Nästa sak man bör notera är att vi har vissa generella upplevelseorienterade beteendetendenser. Föreställningen har varit populär att vi söker njutningar och undviker lidanden och att det är det mest fundamentala man kan säga om vår generella motivation. Det är dock en alltför outvecklad teori, i synnerhet som njutning och nöje inte är exakt samma sak.

Det är nödvändigt med en viss pluralism här. I allt vi företar oss söker vi olika slag av positiva upplevelser. Varje turist vet att det i det långa loppet inte räcker att ha det skönt. Vi vill också ha det roligt. Saker måste vara intressanta. Och så vill vi gärna ha lite spänning och fascination.

Om man engagerar sig i aktiviteter som bergsklättring eller ridsport så är det inte främst för att man skall ha det skönt, utan man gör det i hög grad för att man uppfattar aktiviteterna som roliga, intressanta och spännande.

Om man läser en astronomibok så är det troligtvis inte för att det är skönt, utan för att det är intressant, spännande och fascinerande.

Det finns således ett antal generella motiv för att söka upplevelser av många olika slag och det är viktigt att man förstår att vi inte bara vill ha det skönt och att vi inte bara vill ha det roligt. Många av våra mer högtstående beteenden bygger på att vi drivs av vår nyfikenhet och vår önskan att fascineras av saker och ting.

Våra skilda upplevelsebehov är relaterade till att våra hjärnor och kroppar har skilda uppgifter. Kroppen behöver rörelse, vilket mer handlar om att ha det roligt än om att ha det skönt. Sapienshjärnan behöver en massa information att processa och nöjer sig inte med sköna känslor.

Nästa sak man behöver vara klar över är att vi också oroar oss över saker, ängslas över saker och skyr saker. Vi är förvisso rädda för smärta, men vi är också rädda för sådant som tristess, döden, att bli utstötta av andra människor och att skämma ut oss genom att bete oss korkat. Förståndet sysselsätter sig med sådana negativa risker såväl som med positiva möjligheter och försöker efter bästa förmåga maximera det goda och minimera det onda.

Och då är det förstås bra om man har en klar bild av vad som är det goda och vad som är det onda. Och vad som är mer gott och ont än andra saker. Och vilka de viktigaste förutsättningarna är för att man skall kunna ha och uppleva en massa goda saker.

Att skapa sig en bild av detta är verkligen inte alldeles lätt givet att världen såväl som vår motivation är ganska komplicerad. Men livet är alltså den viktigaste förutsättningen för allt som är gott för oss. Ett välfungerande samhälle är en annan viktig förutsättning. En annan viktig förutsättning är att vi maximerar våra förmågor. Och själva målet för våra psyken är intressanta, roliga, spännande, fascinerande och behagliga liv och livsaktiviteter.

Det finns mycket man kan säga om förutsättningarna för goda och hållbara liv. Här vill jag främst betona de allra mest generella förutsättningarna. En av dem är att man förmår att formulera sina livsmål på ett tillräckligt bra sätt. Annars tenderar man att bete sig väldigt suboptimalt.

Målet är att maximera sina egna förmågor och sitt samhälles förmågor för att uppnå maximalt intressanta, roliga, spännande, fascinerande och behagliga liv och livsaktiviteter. Det gör man bland annat genom att skaffa sig så mycket kunskaper och insikter som möjligt och genom att träna sin kropp så att den klarar av väldigt många olika saker.

På det samhälleliga planet behöver man utöver en massa god teknik också goda idéer om vad samhället framförallt skall sträva efter att åstadkomma. Svaret är i all korthet att samhället skall åstadkomma maximalt intressanta, roliga, spännande, fascinerande och behagliga liv och livsaktiviteter för sina medborgare genom att maximera deras och samhällets förmåga, vilket sker på många sätt och inte minst genom att man slår vakt om mångfald, frihet och ekologisk hållbarhet.

Det allra viktigaste för en människa är ett intressant liv, eftersom det är det som är viktigast för hennes förstånd, som i slutändan och med all fördel är det som fattar beslut om vad man skall satsa på. Utan nyfikenhet på livet har man ingen livslust.

Det viktigaste för samhället är individernas liv och deras förmåga att skapa sig intressanta, roliga, spännande, fascinerande och behagliga liv. Denna förmåga optimeras framförallt genom sådana saker som god föda, god utbildning, ordning, frihet, mångfald och hållbarhet. Det politiska målet är framförallt att skapa kapabla liv och därför kallas den korrekta politiska filosofin med fördel abilivism, som är en sammansättning av ability + living + ism. Den ideologin är överlägsen alla etablerade ideologier och ger mänskligheten mycket större chanser att klara framtiden i en värld där vi både behöver vara framåtsträvande och kunna visa återhållsamhet.


Abilivism (English version)

Abilivism is a personal and political philosophy that has the capable life in its center. Pluralism and liberalism are parts of the philosophy, as important but subordinated elements.

Most important is life. Life is the base for all values and all values are a part of life.

Life will not go on just by itself. Humans have to preserve and develop the fundamentals of life. We all want to develop and grow as human beings and we probably all see a need for development of our society.

Freedom and diversity are important for society to survive and for it to be able to offer good lives in the present and in the future.

Some politicians like to leave the meaning of a good life fully to the individual citizen to decide, which however is not very practical. Our lives affect each other too much. Therefore, it is highly desirable that we have access to good theories of the good life.

Philosophers have tried for millennia to produce such theories about the good life, without very great success. Psychologists have also been trying to build theories about the good human life, without being very successful.

It is certainly not simple to present evidence for theories of the good life, but it should be pretty easy to formulate theories that most people find easy to accept.

Biologically, we have a lot of instincts and drives that are not aimed at any other goal than survival as individuals and as a species. Psychologically, it seems likely or at least possible that we have some primary psychological objectives that give us reasons to want to survive and to further the human race. Without some primary psychological objectives, we would be at the mercy of our many instincts and impulses, which probably would not be very good in the complex world we are living in. Our instincts and desires have been shaped in very different circumstances from those we now live in and are therefore not very well adapted to our current living conditions and when we are badly adapted to our current living conditions our lives may become both frustrating and short.

There are some important observations to make. Firstly, there is reason to distinguish between the reptilian brain, the mammalian brain and the sapiens brain. The reptilian brain contains our most basic instincts to eat, drink, regulate body temperature, chase, flee and have sex. The mammalian brain contains all of our social impulses. In the sapiens brain is our ability to acquire knowledge of any type and to optimize our behaviors so that they will serve our objectives.

The next thing to note is the fact that we have some general experience-oriented behavioral tendencies. The idea has been popular that we seek pleasure or pleasant feelings and avoid pain and that it is the most fundamental thing to say about our general motivation. However, it is an immature theory, especially as pleasure and pleasant feelings is not exactly the same thing.

It is necessary with a certain degree of pluralism here. In everything we do, we are looking for different kinds of positive experiences. Every tourist knows that pleasant feelings in the long run are hardly enough. We also want to have fun, things have to be interesting, and we love some excitement and fascination.

If one engages in activities like mountain climbing or horse riding it is not primarily to get pleasant feelings, but ones reason is to a high degree the fact that one is perceiving the activities to be fun, interesting and exciting.

If you choose to read a book about astronomy, it is probably primarily not because it gives you pleasant feelings, but because it is interesting and fascinating.

There is thus a number of general motives to search for experiences of different kinds and it is important to understand that we do not only want to have pleasant feelings and that we do not even only want to have fun. Many of our higher behaviors are based on our curiosity, our desire for excitement and our desire to be fascinated by things.

Our need for diverse experiences is related to the different tasks our brains and our bodies have. The body needs movement, which is more about having fun than about having pleasant feelings. The sapiens brain needs information to process and is not content with pleasant feelings.

The next thing to be clear about is that we are concerned about things, worried about things and shun things. We are certainly afraid of pain, but we are also afraid of such things as boredom, death, to become alienated from other people and to embarrass ourselves by behaving unintelligent. The human mind concerns itself with such negative risks as well as with positive opportunities and tries to maximize what is good and minimize what is evil.

Then it is very good with a clear picture of what is good and what is evil, which things are better and worse than other things and which the most important conditions are for the ability to have and experience a lot of good things.

To create a good understanding of all this is not very easy, given that the world as well as our motivation are quite complex. However, life is the most important prerequisite for all that is good for us. A well-functioning society is another important condition. Another very important condition is that we maximize our abilities. And the goal for our psyches is interesting, fun, exciting, fascinating and pleasant life activities.

There is a lot to say about the conditions for good and sustainable lives. I here emphasize the most general conditions for such lives. One of them is the ability to formulate ones life goals in a good enough way. Otherwise, one tends to behave very sub-optimally.

The goal is to maximize personal and social abilities to achieve a life that is as interesting, fun, exciting, fascinating and pleasant as it can be. Which is done especially by acquiring as much knowledge and insight as possible and by training ones body so that it is able to do many different things.

At the societal level, one needs not only a lot of good technology but also good ideas about what society should strive to achieve. Briefly, the answer is that society should maximize interesting, fun, exciting, fascinating and pleasant life activities for its citizens by maximizing their and their society's abilities, which is done in many ways, not least by the promotion of diversity, freedom and ecological sustainability.

The most important for a human being is an interesting life, because it is what is most important to his reason, which in the end and with all advantage is the entity that makes decisions on what to strive for. Without curiosity about life, one has no zest for life.

The most important for society should be the lives of the individuals and their ability to create interesting, fun, exciting, fascinating and pleasant lives. This ability is optimized primarily through such things as good food, good education, order, freedom, diversity and sustainability. The political objective is above all to create capable lives, which is why the correct political philosophy with some advantage is called abilivism, which is a word produced by a combination of ability + living + ism. The ideology of abilivism is superior to the established ideologies and gives humanity a very much greater chance of meeting the future in a world where we still have both to be forward looking and able to show a bit of restraint.

onsdag 13 april 2011

A very short introduction to my thoughts and this blog (English version)

The purpose of this blog is to introduce an ideology and philosophy that I have given the name abilivism. It is a composition of ability + living + ism. A single word cannot express the full content of an ideology that maps the most important parts of human reality. To get a somewhat fuller description of the ideology I would need longer formulations like "building lasting capacities for interesting, fun and pleasant lives through pluralism, liberty, and other means".

I however out of these many words (and more words could certainly be included) have to choose the ones that seem most important to include in a short description. Life is the basis for everything of value to us as human beings. A good life is marked by good experiences, which is the same as interesting, fun, pleasant, exciting and fascinating experiences. To get such experiences one need not only life, but also many capacities: human capacities as well as natural resource capacities and technological capacities.

I choose "life" and "ability" as the most important words to include in the name of my ideology, but the good life certainly is about good experiences, which you get when you are maximizing your own abilities, society's abilities and natures abilities.

The United States Declaration of Independence talks about "life, liberty and the pursuit of happiness", which given the age of the phrase is a quite good description of the most important values, but the wordings is still in desperate need of improvement. Liberty has to be joined by ability and happiness has to be joined by interestingness and fun. Otherwise, you will hardly get good lives in a good and sustainable world.

I have always been very dissatisfied with the ideologies and philosophies that this world has offered. Deficient ideologies will make your behavior less responsible and less efficient, which is the reason why we should search for the best possible value systems and worldviews.

There is pretty much which has to be said about these things before my message is well expressed. As my mother tongue is Swedish, I will ask you to accept some minor (hopefully) defects in my English. I hope they will not disturb your reading experience and comprehension too much. Feel free to correct my mistakes.